Privacybeleid


PRIVACY POLICYCentral Harley-Davidson hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Central Harley-Davidson houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemeen Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Als Central Harley-Davidson zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover en contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de volgende contactgegevens:

Central Harley-Davidson, Afd. personeelszaken, Corridor 15A, 5466 RB Veghel, 0413-311950, info@centralharley-davidson.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door Central Harley-Davidson verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Voor het gebruik van het ‘smoelenboek’
 • Voor het gebruik van marketingdoeleinden
 • Klantenservice; indien u telefonisch contact met ons heeft kunnen wij uw gegevens gebruiken om u zo snel en zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn
 • Reviews, wij horen graag uw mening over ons als bedrijf. U kunt er zelf voor kiezen om uw naam al dan niet volledige naam, achter te laten op onze website
 • Fraude; wij kunnen gebruik maken van uw klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan
 • Achteraf betalen; we kunnen uw klantgegevens gebruiken om uw kredietwaardigheid te toetsen. Daarnaast kunnen wij of een daarvoor geautoriseerde partij u telefonisch benaderen bij achterstallige betalingen. Ook kunnen we uw klantgegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder welke namens ons niet-betaalde factureren incasseert
 • Werving personeel

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, Adres, Woonplaats, Geboorteplaats, Geslacht, Telefoonnummer, E-mail, Geboortedatum, BSN, IBAN nummer en Pasfoto.

Verstrekking aan derden De persoonsgegevens welke wij door uw toestemming hebben verkregen, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor marketingdoeleinden en salarisadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.